sâmbătă, 14 septembrie 2013

Religious Leaders Can Be Key to Biological Diversity

Rolul comunitatilor religioase in conservarea biodiversitatii
(varianta in engleza si romana)
Leaders of the major world religions can play a key role in preserving biological diversity. A new study carried out by ecologists at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), among others, indicates that if the world's religious leaders wished to bring about a change, they would be ideally positioned to do so.
"Our study investigates how the various religions are distributed around the world and how they overlap areas that are important for global biological diversity," says Grzegorz Mikusinski, a researcher at SLU who directs the project. Our analysis indicates that the majority of the most important areas lie in countries dominated by Christianity, especially Roman Catholicism.
Most countries in Latin America belong to that category: Roman Catholic and with areas of importance for biological diversity. There is also a certain amount of overlapping of areas important for biodiversity and areas that are Buddhist (Southeast Asia), Hindu (Indian subcontinent), or Muslim (Asia Minor and parts of North and Central Africa).
"We believe that members of religious groups, guided by a moral resolution to preserve the world's natural resources for coming generations, can implement a conservation agenda both in their daily lives and in their political activities," says Grzegorz Mikusinski.
Religions strive to be morally good and for centuries have led people in terms of right and wrong. Therefore, says Grzegorz Mikusinski, they have the potential to guide them to "miracles" also when it comes to conservation in the places where the religion has a great influence on society.
"The results show that Roman Catholics, per capita, have the greatest potential to preserve biological diversity where they live," says Hugh Possingham, a researcher at University of Queensland, Australia, and a co-author of the study.
The Catholic Church has just elected a pope, Francis -- a name associated with the Catholic Church's "greenest" saint, Francis of Assisi, the special patron saint of ecology. Let us hope that he and other religious leaders seriously consider the possibility of becoming more involved in the conservation debate. But at the same time scientists need to more actively encourage religious leaders to take part in such a debate.
Many solutions have been proposed to halt the loss of biological diversity. But the notion of conservation has seldom become part of daily life, either among individuals or among nations.
"Conservation research needs to adjust its focus, toward strategies that can change people's ethical attitudes toward nature and encourage modes of thinking and lifestyles that are good for the environment," says Malgorzata Blicharka, a researcher at SLU and a co-author of the study. Religions are central to fundamental beliefs and ethics that influence people, and they should be taken more seriously in the debate about biological diversity.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul nostru investighează modul în care diferitele religii sunt distribuite în întreaga lume și modul în care acestea se suprapun zonelor care sunt importante pentru diversitatea biologică la nivel mondial ", a declarat Grzegorz Mikusinski , un cercetator de la SLU care conduce proiectul . Analiza noastră indică faptul că majoritatea din cele mai importante domenii se află în țări dominate de creștinism , mai ales romano-catolicism .Cele mai multe țări din America Latină fac parte din această categorie : romano-catolică și cu domenii de importanță pentru diversitatea biologică . Există, de asemenea, o anumită cantitate de suprapunere de domenii importante pentru biodiversitate și zone care sunt budist ( Asia de Sud-Est ) , hindus ( subcontinentul indian ) , sau musulman ( Asia Mică și părți din Africa de Nord și Centrală) ." Noi credem ca membrii grupurilor religioase , îndrumați de o rezoluție morală de a conserva resursele naturale ale lumii pentru generațiile viitoare , poate pune în aplicare un program de conservare , atât în viața lor de zi cu zi și în activitățile lor politice ", a declarat Grzegorz Mikusinski .Religiile se străduiesc să fie punctul de vedere moral pozitiv și timp de secole au condus pe oameni spre a discerne intre bine și rău . Prin urmare , spune Grzegorz Mikusinski , acestea au potențialul de a le ghida la " miracole " , de asemenea, atunci când vine vorba de conservarea în locurile în care religia are o mare influență asupra societății ." Rezultatele arata ca romano-catolicii , pe cap de locuitor , au cel mai mare potențial pentru conservarea diversității biologice în care trăiesc ", spune Hugh Possingham , un cercetator de la Universitatea din Queensland , Australia , și un co - autor al studiului .Biserica Catolică tocmai a ales un Papă , Francis - un nume asociat cu " verde " sfânt al Bisericii Catolice , Francisc de Assisi , patronul special de ecologie . Să sperăm că el și alți lideri religioși iau serios în considerare posibilitatea de a deveni mai implicati în dezbaterea despre conservare . Dar, în același timp, oamenii de stiinta trebuie să încurajeze mai activ liderii religioși de a lua parte la o astfel de dezbatere .Au fost propuse multe soluții pentru a stopa pierderea diversității biologice . Dar notiunea de conservare a devenit rareori parte din viața de zi cu zi , fie între persoane fizice sau între națiuni ." Cercetarea si conservarea trebuie să puna accentul pe strategii care pot schimba atitudini etice ale oamenilor față de natură și de modurile de gândire și stiluri de viață , care sunt bune pentru mediul înconjurător  ", spune Malgorzata Blicharka , un cercetator de la SLU și un co - autor al studiului . Religiile sunt esențiale pentru convingerile fundamentale și de etică , care influențează oamenii , și ei ar trebui să fie luate mai în serios în dezbaterea cu privire la diversitatea biologică .
(http://www.sciencedaily.com/)


Niciun comentariu: